Keresés
Keresés

Evidenciákon alapuló gyógyítás, kardioprotekció

Egy Finn­or­szág­ban vég­zett fel­mé­rés sze­rint a kardiovaszkuláris mor­ta­li­tás ja­ví­tá­sá­ban 1982-től 1997-ig el­ért ered­mé­nyért há­rom­ne­gyed rész­ben a ri­zi­kó­fak­to­rok csök­ken­té­se bi­zo­nyult fe­le­lős­nek. Rend­kí­vü­li je­len­tő­sé­ge van te­hát a gyógy­sze­res kardioprotekciónak az iszkémiás szív­be­teg­sé­gek ke­ze­lé­sé­ben, ami ...

Tovább

Fókuszban a ras gátlás

A XIII. debreceni kardilógiai napok krka szimpóziumának két előadása fókuszában a renin-angiotenzin rendszer, és gátlásának szerepe a hipertónia kezelésében, valamint a lipidcsökkentő terápia aktualitásai kerültek összefoglalásra a kardiovaszkuláris prevenció szempontjából....

Tovább

Össztűzben a koleszterin csökkentés

Év­ti­ze­dek óta kur­rens té­ma a ko­lesz­te­rin­szint csök­ken­té­se, és ez ke­rült „cél­ke­reszt­jé­be” a XIII. Deb­re­ce­ni Kar­di­o­­ló­gi­ai Na­pok MSD/Schering Plaugh szim­pó­zi­u­má­nak. A szak­ér­tő elő­adók a kardiovaszkuláris ri­zi­kó­hely­zet meg­ha­tá­ro­zá­sán ke­resz­tül azo­kat a bi­zo­nyí­té­ko­kat fog­lal­ták ös­­sze, me­lyek az ldl-koleszterin...

Tovább
<< < 9 10 11 12 > >>
113 találat 12 oldalon
Név: Jelszó:
Technikai forródrót

+36 70 616 9929

 
A MAT számlaszáma,
amire a tagdíj befizetéseket várjuk:

OTP Bank
Magyar Atherosclerosis Társaság
11708001-20318505
Válasszon lapszámot!