Keresés
Keresés

Az egyedülálló tulajdonságokkal rendelkező béta receptor gátló Nebivolol metabolikus hatásai

A ß-receptor gát­lók hos­­szú idő óta a hi­per­tó­nia ke­ze­lé­sé­nek ha­té­kony és biz­ton­sá­gos el­ső vá­lasz­tan­dó gyógy­sze­rei. A kö­zel­múlt­ban meg­je­lent új aján­lá­sok­ban (NICE2 és BHS3) azon­ban szö­vőd­mény­men­tes hi­per­tó­ni­á­ban már csak mint har­ma­dik vagy ne­gye­dik lép­cső­ben tör­té­nő vá­lasz­tás sze­re­pel­nek. A mó­do­sí­tott ...

Tovább

A hiperglikémia kezelése 2-es típusú diabetes mellitusban: A bevezető és fenntartó kezelés konszenzus algoritmusa

A 2-es tí­pu­sú diabetes mellitus ke­ze­lé­sé­nek mód­szer­ta­ni al­go­rit­mu­sát a European Association for the Study of Diabetes és az Ame­ri­can Diabetes Assiciation dol­goz­ta ki kö­rül­be­lül egy év­vel ez­előtt. Ez a té­nye­ken ala­pu­ló ke­ze­lé­si al­go­rit­mus az or­vo­si el­lá­tás­ban dol­go­zó szak­em­be­rek szá­má­ra ke­rült ki­dol­go­zás­ra, hogy ...

Tovább

Evidenciákon alapuló gyógyítás, kardioprotekció

Egy Finn­or­szág­ban vég­zett fel­mé­rés sze­rint a kardiovaszkuláris mor­ta­li­tás ja­ví­tá­sá­ban 1982-től 1997-ig el­ért ered­mé­nyért há­rom­ne­gyed rész­ben a ri­zi­kó­fak­to­rok csök­ken­té­se bi­zo­nyult fe­le­lős­nek. Rend­kí­vü­li je­len­tő­sé­ge van te­hát a gyógy­sze­res kardioprotekciónak az iszkémiás szív­be­teg­sé­gek ke­ze­lé­sé­ben, ami ...

Tovább
<< < 9 10 11 12 > >>
113 találat 12 oldalon
Név: Jelszó:
Technikai forródrót

+36 30 327 4143

 
A MAT számlaszáma,
amire a tagdíj befizetéseket várjuk:

OTP Bank
Magyar Atherosclerosis Társaság
11708001-20318505
Válasszon lapszámot!