Keresés
Keresés

Korszerű vezérfonal a cukorbetegek kezeléséhez

A XVI. Du­nán­tú­li Diabetes Hét­vé­ge gaz­dag prog­ram­já­ban na­gyon hasz­nos és a gya­kor­la­ti szem­pon­to­kat fi­gye­lem­be ve­vő ki­tű­nő elő­adás hang­zott el, ame­lyet Winkler Gá­bor pro­fes­­szor tar­tott a 2-es tí­pu­sú di­a­bé­tesz vér­cu­kor­csök­ken­tő ke­ze­lé­sé­ről. Elő­adá­sá­ban ar­ra vál­lal­ko­zott, hogy ös­­sze­ves­se a di­a­bé­tesz ...

Tovább

RASILEZ-DRI

A Ma­gyar Kar­di­o­ló­gu­sok Tár­sa­sá­ga Ba­la­ton­fü­re­den meg­tar­tott tu­do­má­nyos kong­res­­szu­sán önál­ló szim­pó­zi­um ke­re­té­ben hall­hat­tak a részt­ve­vők a vér­nyo­más­csök­ken­tők új ha­tás­ta­ni cso­port­já­ba tar­to­zó di­rekt renin in­hi­bi­tor aliskiren ha­tás­me­cha­niz­mu­sá­ról, az ed­di­gi vizs­gá­la­ti ered­mé­nyek­ről és a ...

Tovább

Inzulinhasználat 2-es típusú cukorbetegeknél

A Ró­má­ban meg­tar­tott Eu­ró­pai Diabetológiai Kong­res­­szu­son a klinikumból szár­ma­zó té­nyek és a hét­köz­na­pi gya­kor­lat szá­má­ra szó­ló ta­nul­ni­va­lók so­ra hang­zott el a ve­ze­tő diabetológusok ál­tal tar­tott elő­adá­so­kon. A ha­ma­ro­san ha­zánk­ba is el­lá­to­ga­tó Geremia Bolli pro­fes­­szort kér­dez­tük a 2-es tí­pu­sú cu­kor­be­te­gek ...

Tovább

Kollázs

Kö­vér­sé­get csök­ken­tő mű­té­tek. Gyo­mor­szű­kí­tés vagy bypass (1)

Mo­ti­vált­ság, fel­ké­szült­ség a vál­to­zás­ra és súly­vesz­tés a gyo­mor­szû­kí­tő mû­té­tek után (2)

Lipidprofil és in­zu­linre­zisz­ten­cia vál­to­zá­sok a kö­vé­re­ken a Scopiano biliopancreatikus el­ágaz­ta­tás után (3)

Laparoszkópiás zsír­csök­ken­tő se­bé­szet: az ... Tovább

A növényi szterinekkel dúsított élelmiszerek előnyeiről, kockázatáról

A nö­vé­nyi szterinek csak­nem va­la­men­­nyi nö­vény­fé­lé­ben fel­lel­he­tő, izoprén ve­gyü­let­cso­port­ba tar­to­zó bio­ak­tív ha­tó­anyag­ok; kon­cent­rá­ci­ó­juk azon­ban nagy­ban függ az adott nö­vé­nyi faj­tól. Két nagy cso­port­ju­kat kü­lön­bö­zet­jük meg, a fito­szte­rineket és a fitosztanolokat ; ez utób­bi­ak nem tar­tal­maz­nak ket­tős kö­tést az ...

Tovább

A perindopril, az indapamid és az amlodipin: három hatóanyag két fix kombinációban

A perindopril, az indapamid és az amlodipin ha­té­kony, el­ső vo­nal­ba tar­to­zó vér­nyo­más­csök­ken­tők. Szé­les­ kö­rû bi­zo­nyí­té­kok alap­ján ha­tá­suk túl­mu­tat az egy­sze­rû vér­nyo­más­csök­ken­té­sen, mind a ke­mény, mind a köz­tes vég­­pont­ok te­kin­te­té­ben igen ked­ve­ző tu­laj­don­sá­ga­ik van­nak. Ha­té­kony célszervvédelem ér­de­ké­ben az ...

Tovább

Nebivolol kezelés javítja az endothel-diszfunkciót esszenciális hipertóniás betegekben – az aszimmetrikus dimetilarginin szint csökkentése útján

Az es­­szen­ci­á­lis hi­per­tó­nia pa­to­fiziológiájának köz­pon­ti té­nye­ző­je a vaszkuláris endothelfunk­ció ká­ro­so­dá­sa, amely­ben fő­sze­re­pet ját­szik a szö­ve­ti nit­ro­gén-oxid (NO) szint csök­ke­né­se. Az aszim­met­ri­kus di­me­tilarginin (ADMA) az endotheliális NO-szintetáz en­zim (eNOS) ter­mé­sze­tes gát­ló­sze­re, a szer­ve­zet­ben ál­ta­lá­no­san ...

Tovább

Metabolizmus díj 2008

A ha­zai or­vo­si fo­lyó­irat­ok kö­zött ran­gos he­lyet el­fog­la­ló Me­ta­bo­liz­mus ne­vű in­ter­disz­cip­li­ná­ris szak­­lap im­már ha­to­dik éve fog­ja ös­­sze és ad­ja köz­re az ate­ro­szklerózis, lipidológia, diabetológia, hi­­per­tó­nia, el­hí­zás- és táp­lál­ko­zás­tu­do­mány te­rü­le­­tét érin­tő fon­tos és ak­tu­á­lis ku­ta­tá­si és kli­ni­kai ...

Tovább

Középpontban a kardioprotekció

Is­me­re­tes, hogy a kardiovaszkuláris kontinuum circulus vitiosusában sze­re­pet ját­szó szív-ér­rend­sze­ri be­teg­sé­gek és azok szö­vőd­mé­nyei fo­ko­za­to­san sú­lyos­bod­va, vég­ső so­ron ha­lál­hoz ve­zet­nek. A ká­ro­so­dá­sok kö­zép­pont­já­ban a szív áll, te­hát a meg­elő­zés­ben a kardioprotekció kell, hogy a fő­sze­re­pet kap­ja. A 2008. évi mün­che­ni ESC ...

Tovább

Gliklazid vagy glibenklamid?

A 2-es tí­pu­sú di­a­bé­tesz­ben alkalmazott szulfanilurea ké­szít­mé­nyek a ß-sejt­hez kö­tőd­ve ser­ken­tik az in­zu­lin el­vá­lasz­tást, de a ke­ze­lés ha­tá­sá­ra elő­for­dul­hat az in­zu­lin­ter­me­­lés deszenzitizációja, ami va­ló­szí­nűleg a hosz­­szú tá­vú ál­lan­dó sti­mu­lá­ció (kö­vet­kez­mé­nyes ß-sejt ki­me­rü­lés), oxi­datív stressz és glü­kóz ...

Tovább
<< < 12 13 14 15 16 17 > >>
175 találat 18 oldalon
Név: Jelszó:
Technikai forródrót

+36 30 327 4143

 
A MAT számlaszáma,
amire a 2000 FT / év
tagdíjbefizetéseket várjuk:

OTP Bank
Magyar Atherosclerosis Társaság
11708001-20318505
Válasszon lapszámot!