Keresés
Keresés

Az inkretinek hatásának kiaknázása 2-es típusú cukorbetegségben

A 2-es tí­pu­sú cu­kor­be­teg­ség ki­ala­ku­lá­sa a szén­hid­rát-anyag­cse­re rend­kí­vül ös­­sze­tett élet­ta­ni fo­lya­ma­ta ká­ro­so­dá­sá­nak ered­mé­nye. A farmakoterápia szint­jén tör­té­nő ér­de­mi be­avat­ko­zás­ra so­ká­ig nem volt le­he­tő­ség, azon­ban az inkretin ha­tás­me­cha­niz­mus meg­is­me­ré­se le­he­tő­vé tet­te, hogy komp­lex ...

Tovább

Inzulin detemir és inzulin glargin összehasonlítása 2-es típusú cukorbetegség kezelésében

Iro­dal­mi ada­tok bi­zo­nyít­ják, hogy in­zu­lin adá­sá­val szig­ni­fi­káns ja­vu­lás ér­he­tő el azok­nak a 2-es tí­pu­sú cu­kor­be­te­gek­nek a HbA1c ér­té­ké­ben, akik­nél orá­lis antidiabetikumokkal nem biz­to­sít­ha­tó ki­elé­gí­tő mér­té­kű vér­cu­kor-kont­roll. Azon­ban a be­te­gek­nek az in­jek­ci­ós ke­ze­lés­sel szem­be­ni el­len­ér­zé­se, a ...

Tovább

Középpontban a kardioprotekció

Is­me­re­tes, hogy a kardiovaszkuláris kontinuum circulus vitiosusában sze­re­pet ját­szó szív-ér­rend­sze­ri be­teg­sé­gek és azok szö­vőd­mé­nyei fo­ko­za­to­san sú­lyos­bod­va, vég­ső so­ron ha­lál­hoz ve­zet­nek. A ká­ro­so­dá­sok kö­zép­pont­já­ban a szív áll, te­hát a meg­elő­zés­ben a kardioprotekció kell, hogy a fő­sze­re­pet kap­ja. A 2008. évi mün­che­ni ESC ...

Tovább

„Lantus is a good insulin”

Az Európai Diabétesz Társaság Rómában megtartott kongresszusának gazdag programja kiemelten foglalkozott a 2-es típusú cukorbetegség új szemléletű terápiás rezsimével. A cukorbetegség következményes szö­vődményeinek kockázata a korai inzulinkezelés bevezetésével nagymértékben csökkenthető, az orális an­ti­dia­betikumok mellé adott bázisinzulin segítségével a 7% alatti HbA1C-célérték hatékonyan és ...

Tovább

Minőségi étrend-kiegészítők a Pharma Nordtól

„A szelén klinikai jelentősége és szerepe krónikus betegségek megelőzésében” címmel tudományos konferencia megrendezésére került sor a közelmúltban, ahol a szelénkutatás kiemelkedő nemzetközi és hazai szakértői vettek részt. A rendezvényt a Pharma Nord támogatta, amin részt vett Sven Moesgaard úr is, a dán cég egyik alapító tagja. A magas minőségű és hatékonyságú étrend-kiegészítőket és ...

Tovább

A fenofibrát csökkenti az amputáció kockázatát

A Ró­má­ban meg­tar­tott Eu­ró­pai Di­a­bé­tesz Kong­res­­szu­son is­mer­te­tett, a szak­ma ál­tal rég­óta várt FIELD-vizsgálat el­ső íz­ben bi­zo­nyí­tot­ta, hogy a fenofibráttal folytatott te­rá­pia szig­ni­fi­kán­san csök­ken­ti az al­só vég­tag­ok am­pu­tá­ci­ó­já­nak koc­ká­za­tát 2-es tí­pu­sú cu­kor­be­te­gek­nél....

Tovább

Kardiovaszkuláris kockázat és antihipertenzív terápia

An­nak el­le­né­re, hogy a vér­nyo­más­csök­ken­tő ke­ze­lés köz­pon­ti sze­re­pe és szük­sé­ges­sé­ge szé­les kör­ben is­mert és bi­zo­nyí­tott, a ke­zelt be­te­gek majd­nem két­har­ma­da nem éri el az op­ti­má­lis cél­ér­té­ket. Mi az oka en­nek, és mi­lyen mó­don kell vál­toz­tat­ni a te­rá­pi­ás stra­té­gi­án ah­hoz, hogy elő­re­lé­pést le­hes­sen ...

Tovább

A vildagliptin kezelés Új eredményei

Az Eu­ró­pai Di­a­bé­tesz Tár­sa­ság (EASD) éves kong­res­­szu­sán 2008. szep­tem­ber 9-én Ró­má­ban új, a vildagliptinnel vég­zett vizs­gá­la­ti ered­mé­nyek­ről szá­mol­tak be. A GALIANT-vizsgálat ada­tai azt mu­tat­ják, hogy a Galvus® job­ban to­le­rál­ha­tó 2-es tí­pu­sú cu­kor­be­teg­ség­ben, mint az azo­nos ha­té­kony­ágú, szé­les kör­ben al­kal­ma­zott ...

Tovább

Kardiovaszkuláris kockázatcsökkentés 2-es típusú cukorbetegségben

A 2-es tí­pu­sú di­a­be­tes mellitus igen fon­tos koc­ká­za­ti té­nye­ző a szív-ér­rend­sze­ri be­teg­sé­gek ki­ala­ku­lá­sa szem­pont­já­ból. A ha­té­kony kockázatmegelőzés szem­pont­já­ból a vér­cu­kor­szint pon­tos be­ál­lí­tá­sa mel­lett kulcs­fon­tos­sá­gú a ko­lesz­te­rin-cél­ér­ték el­éré­se is, amely­nek je­len­le­gi is­me­re­te­ink sze­rin­ti ...

Tovább

A gliclazid MR alapú intenzív kezelés hatásai

Az ADVANCE a 2-es tí­pu­sú cu­kor­be­te­gek kö­ré­ben ed­dig vég­zett leg­na­gyobb sza­bá­sú kli­ni­kai vizs­gá­lat, amely 11.140 be­teg rész­vé­te­lé­vel zaj­lott. A vizs­gá­la­tot ket­tős cél­ki­tű­zés­sel ter­vez­ték, amely­nek volt egy vér­nyo­más­csök­ken­tő ága és egy antidiabetikus te­rá­pi­á­ra vo­nat­ko­zó ága. A gliclazid MR ala­pú in­ten­zív ...

Tovább
<< < 13 14 15 16 17 18 > >>
175 találat 18 oldalon
Név: Jelszó:
Technikai forródrót

+36 30 327 4143

 
A MAT számlaszáma,
amire a 2000 FT / év
tagdíjbefizetéseket várjuk:

OTP Bank
Magyar Atherosclerosis Társaság
11708001-20318505
Válasszon lapszámot!