Keresés
Keresés

A perifériás érbetegség vizsgálati lehetőségei az angiológiai gyakorlatban

Az ér­be­teg­sé­gek di­ag­nosz­ti­ká­já­nak igen fon­tos sze­re­pe van ab­ban, hogy a be­teg­sé­get ide­jé­ben fel­is­mer­jük, el­len­őriz­zük, meg­fe­le­lő ke­ze­lést ál­lít­sunk be. Az utób­bi idő­ben ezen vizs­gá­ló­mód­sze­rek igen nagy fej­lő­dé­sen men­tek ke­resz­tül, ame­lyek el­vég­zé­sé­hez spe­ci­á­li­san fel­ké­szült angiológiai ...

Tovább
<< < 1 2 > >>
11 találat 2 oldalon
Név: Jelszó:
Technikai forródrót

+36 30 327 4143

 
A MAT számlaszáma,
amire a 2000 FT / év
tagdíjbefizetéseket várjuk:

OTP Bank
Magyar Atherosclerosis Társaság
11708001-20318505
Válasszon lapszámot!