Keresés
Keresés

A myeloperoxidáz szerepe a szív- és érrendszeri betegségek kialakulásában

Szerző: Harangi Mariann dr., Zsíros Noémi dr., Paragh György dr.1
1Debreceni Egyetem Orvos és Egészségtudományi Centrum, Belgyógyászati Intézet, Anyagcsere Betegségek Tanszék, Debrecen
A myeloperoxidáz szerepe  a szív- és érrendszeri betegségek kialakulásában

A myeloperoxidáz (MPO) egy lizoszomális hemfehérje, amely a fehérvérsejtek aktivációjakor szabadul fel. Az enzim segítségével reaktív oxidatív szabad gyökök szabadulnak fel, ezáltal kiemelkedő fontosságú a szervezet védekezőképességében. Ezen kívül mára már bizonyítást nyert, hogy közvetlen hatása van az ateroszklerotikus plakk kialakulására, sőt annak instabilitására.
Az utóbbi években megjelent tanulmányok bizonyították, hogy az MPO hasznos lehet a miokardiális infarktus kockázatának felmérésében, az érintett ér revaszkularizációjának, illetve a koronáriabetegség majdnem minden kategóriájában bekövetkezhető halálesetek kockázatbecslésében. Az örökletes MPO deficiencia gyakori genetikai betegség, amely az enzim mennyiségi vagy funkcionális kiesésével jár. Egyes génpolimorfizmusok a kardiovaszkuláris betegségek gyakoribb előfordulásával hozhatók összefüggésbe. Az alábbiakban összegezzük az eddig elérhető tanulmányokban közölt összefüggéseket az MPO és genetikai variánsai, az érelmeszesedés kialakulása és a kardiovaszkuláris betegségek között.

Tovább

A perifériás obliterativ verőérbetegség prognózisa

A perifériás obliteratív verőérbetegség (peripheral arterial disease; PAD) prognózisának megítélésekor vizsgálandó egyrészt a végtagok funkcionális képességének, vitalitásának alakulása, másrészt a társuló egyéb aterotrombotikus betegségek okán a kardiovaszkuláris betegségek előfordulása és a várható élettartam csökkenése. A végtag funkcionális állapota és a gangréna kialakulása jól követhető, ...

Tovább

Az oxidatív stressz DNS-károsító hatása ateroszklerotikus kórképekben

Az oxidatív fo­lya­ma­tok és a ve­lük pár­hu­za­mo­san je­len­lé­vő antioxidáns me­cha­niz­mu­sok ál­tal lét­re­ho­zott egyen­súly az ateroszklerózis so­rán meg­bom­lik. Írá­sunk­ban ös­­sze­fog­lal­juk az oxidatív stressz sze­re­pét ateroszklerotikus kór­ké­pek­ben, emel­lett sa­ját ku­ta­tá­si ered­mé­nye­in­ket is is­mer­tet­jük, rá­mu­tat­va ez­zel a ...

Tovább

Az emelkedett hsCRP csökkentésének előnye atorvastatin terápiával

A nagy statinvizsgálatok alapján az LDL-koleszterin csökkentés mellett érvényesülő egyéb irányú hatékonyság is feltételezhető, amelyet pleiotropiás hatásnak nevezünk. Ez a döntően antiinflammatorikus tulajdonság többek között az egyik akut fázis fehérje, a C-reaktív protein (CRP) szintjének mérséklésében is megnyilvánul. A CRP részben a gyulladás indikátora, ugyanakkor a folyamat további induktora is. Az ...

Tovább

Koleszterin-észter transzfer protein (CETP) génpolimorfizmusának vizsgálata restenotikus femoropoplitealis ateroszklerózisban

A perifériás artériás okklúziót okozó érbetegségek zömében a súlyos ateroszklerózis a felelős. Az artériás revaszkularizációt követően a betegek egy részében restenosis alakulhat ki. A restenosis pontos oka mind ez ideig nem ismeretes, de a klasszikus kardiovaszkuláris rizikófaktorok mellett létrejöttében a thrombophiliák és gyulladásos komponensek egyaránt szerepet játszhatnak. A koleszterin-észter transzfer ...

Tovább

Egészséges fiatalok augmentációs indexének napszaki változása

Az augmentációs index (AIx) az érfali merevséget (arterial stiffness) jellemző, a többi kardiovaszkuláris rizikófaktortól független, önálló prognosztikus paraméter. Az augmentációs indexet legnagyobb mértékben a teljes perifériás rezisztencia befolyásolja, így a megnövekedett augmentáció a vaszkuláris diszfunkció jellemzője. Célkitűzés: Önkénteseken tanulmányoztuk a perifériás vérnyomás és az augmentációs ...

Tovább

A C1-inhibitor szerepe a carotis endarterectomia utáni korai restenosis előrejelzésében

Cél­ki­tű­zés: Everziós carotis endarterectomiát (CEA) kö­ve­tő­en a be­te­gek 10-15%-ánál je­le­nik meg ko­rai restenosis, amely neomyointimális hyperplasiával jel­le­mez­he­tő fo­lya­mat. Ko­ráb­ban ki­mu­tat­tuk, hogy a mannóz-kötő lectin gén (MBL2) nor­mál (A) alléljának ho­mo­zi­gó­ta hor­do­zó­i­ban a restenosis meg­je­le­né­sé­nek esé­lye fo­ko­zott. Je­len mun­kánk­ban ...

Tovább

CD40-ligand: Az ateroszklerózis és a gyulladás mediátora

Az ateroszk­lerózis pato­genezisében az utób­bi idő­ben a klas­­szi­kus ri­zi­kó­fak­to­rok mel­lett fel­me­rült a gyul­la­dás kór­oki sze­re­pe. Az ak­ti­vált trom­boc­iták­ból fel­sza­ba­du­ló szol­u­bilis CD40-ligandot (sCD40L) a gyul­la­dás és az ateroszk­lerózis kö­zöt­ti kulc­smediá­tor­nak tart­ják. Az el­múlt né­hány év­ben szá­mos vizs­gá­lat tá­masz­tot­ta alá, ...

Tovább

Ami a csillagokban meg van írva

A statinok a ko­lesz­te­rin csök­ken­tő ha­tá­suk mel­lett a kardiovaszkuláris ese­mé­nyek szá­mát is mér­sék­lik a kü­lön­bö­ző tí­pu­sú ér­be­te­gek­nél, ezért a statinok az LDL-koleszterin csök­ken­tés el­sőd­le­ge­sen aján­lott gyógy­sze­rei. A statinok egyéb szem­pont­ból is ja­vít­ják a lipid stá­tuszt, pél­dá­ul eme­lik a HDL-koleszterint ugyan­ak­kor csök­ken­tik a ...

Tovább
<< < 1 > >>
8 találat 1 oldalon
Név: Jelszó:
Technikai forródrót

+36 30 327 4143

 
A MAT számlaszáma,
amire a 2000 FT / év
tagdíjbefizetéseket várjuk:

OTP Bank
Magyar Atherosclerosis Társaság
11708001-20318505
Válasszon lapszámot!