Keresés
Keresés

Május a vérnyomásmérés hónapja

Május a vérnyomásmérés hónapja

A Magyar Hypertonia Társaság Munkacsoportja vizsgálatot végez a Nemzetközi Hypertonia Társaság és a Hypertonia Világliga által meghirdetett Program keretében (MÁJUS A VÉRNYOMÁSMÉRÉS HÓNAPJA). A program célja azon egyéneknél történő vérnyomásmérés, akiknél 1 éven belül nem történt mérés. A vérnyomásmérésre 2017. május 1-31-e között kerül sor, változó helyszíneket.

Tovább

Béta-blokkolók szív- és érrendszeri betegségekben

A β-receptor-blokkolók farmakológiai hatása és terápiás alkalmazása elsősorban a β1-receptorok kikapcsolására irányul. A klinikai gyakorlatban alkalmazott β-receptor-blokkoló gyógyszerek igen heterogén csoportot alkotnak. A gyógyszerek számos tekintetben markánsan különböznek egymástól indikációjuk, hatásosságuk tekintetében. A β-receptor-blokkolók a gyakorlati orvoslás alapvető és nélkülözhetetlen ...

Tovább

Rizikóstratifikáció diabéteszes hipertóniásokban

Napjainkban már közismert, hogy a cukorbetegség jóval gyakrabban fordul elő hipertóniás betegekben. Mindkét betegség egyúttal kardiovaszkuláris rizikófaktor, társulásuk hatványozottan fokozza a szív-érrendszeri betegségek kialakulását és a mortalitást. Ezért különösen fontos hipertóniás betegeknél kiszűrni a prediabéteszes állapotokat (elhízás, metabolikus szindróma, IFG/IGT) és a cukorbetegséget. Ugyanakkor a...

Tovább

A rilmenidin (Tenaxum®) szerepe elhízott hipertóniások kezelésében

A hipertónia és az elhízás kockázati tényezők a szív-érrendszeri betegségek vonatkozásában. A második generációs, centrálisan ható rilmenidin (imidazolin-1 receptor agonista) hatékonyan – dózis-függő módon – csökkenti a szimpatikus idegrendszer működését. Hatásának következtében 24 órán keresztül csökken mind a szisztolés, mind a diasztolés vérnyomás. Vizsgálatunk során arra kerestünk választ, hogy ...

Tovább

A Lisonorm® antihipertenzív kezelés hatása a hipertóniás célszervkárosodásra

Az ACE-gátló+kalciumantagonista fix kombinációk alkalmazása egyre inkább előtérbe kerül. Jelen közleményben a lisinoprilt és amlodipint tartalmazó Lisonorm® (Richter Gedeon Nyrt.) fix dózisú készítménnyel végzett nem­zetközi klinikai vizsgálat eredményeit mutatjuk be. 172 hipertóniás beteg 6 hónapos Lisonorm® kezelése so­rán jelentősen javultak a célszervprotekciót jelző paraméterek (24 órás ...

Tovább

Az anyagcsere-semleges vérnyomáscsökkentés jelentősége

A hipertóniabetegség diagnózisának felállítása során a beteg kezelésének, gondozásának megtervezéséhez szükséges a társuló rizikófaktorok és az esetleges célszervkárosodások, illetve társbetegségek felmérése. Az epidemiológiai vizsgálatok az mutatják, hogy a magasvérnyomás-betegség gyakran társul anyagcserezavarral. Hazai adatok szerint 68%-ban magasabb derékkörfogat, 49%-ban glükózanyagcsere-zavar, 54%-ban ...

Tovább

A d-nebivolol és az l-nebivolol kedvező kardiovaszkuláris hatásai

Az originális nebivolol hatóanyagú gyógyszer a nebivolol 2 sztereoizomerjét tartalmazza 1:1 arányban: a d- és az l-nebivololt, és ez a struktúra megkülönbözteti az egyéb konvencionális béta-receptor-blokkolóktól kémiai, farmakológiai, farmakodinámiás és terápiás szempontból egyaránt. Ennek a struktúrának jelentős szerepe van a nebivolol specifikus béta1 szelektivitásában, az antihipertenzív hatásban, valamint a ...

Tovább

Hatékony vérnyomáscsökkentés perindopril+ indapamid kombinációval

A szerző megvizsgálta – az irodalmi adatok alapján – a célvérnyomás elérésének nehézségeit. Egyetlen hipertóniás betegnél sem könnyű a célérték elérése, de különösen nehéz nagy kardiovaszkuláris kockázattal rendelkező egyénekben, vagy cukorbetegséghez társult hipertóniásoknál. Bebizonyosodott, hogy a megfelelő célérték eléréséhez kombinált antihipertenzív kezelésre van szükség. Az ACE-inhibitorok ...

Tovább

A nebivolol kedvező hatásai dohányzó és vagy idült obstruktív tüdőbetegségben szenvedő hipertóniás betegekben

A nebivolol egy olyan in­no­va­tív gyógy­szer, amely ké­mi­a­i­lag, far­ma­ko­ló­gi­a­i­lag és te­rá­pi­ás ha­tá­sá­ban kü­lön­bö­zik a ko­ráb­bi bé­ta-blok­ko­lók­tól. Sti­mu­lál­ja az endotheliális nit­ro­gén-oxid (NO) szin­té­zi­sét, ami­vel ja­vít­ja a NO hoz­zá­fé­rést az endotheliumban, a si­ma­iz­mok­ban és a trombocitákban. Ha­tá­sá­val vazodilatációt okoz, ...

Tovább

A renin–angiotenzin– aldoszteron-rendszer kettős gátlása hipertóniás, nefropáthiás betegekben: AVOID-tanulmány

Az ál­lan­dó­su­ló proteinuria a di­a­bé­te­szes nefropátia alap­ve­tő jel­lem­ző­je, ami a vér­nyo­más je­len­tős emel­ke­dé­sé­vel, a glomeruláris filt­rá­ci­ós rá­ta (GFR) csök­ke­né­sé­vel és ez­zel pár­hu­za­mo­san a ha­lá­los és nem-ha­lá­los kardiovaszkuláris ese­mé­nyek gya­ko­ri­sá­gá­nak fo­ko­zó­dá­sá­val jár. Ar­ra is van­nak ada­tok, hogy a ...

Tovább

A valsartan+amlodipin fix kombináció (Exforge®) helye a diabetes mellitushoz társuló hipertónia kezelésében

Cu­kor­be­teg­ség­hez tár­su­ló hi­per­tó­nia ese­tén az antihipertenzív ke­ze­lés cél­ér­té­ke a <130/80 Hgmm el­éré­se és tar­tós biz­to­sí­tá­sa. A kli­ni­kai ta­pasz­ta­lat ar­ra utal, hogy ezt a cél­ér­té­ket az ese­tek dön­tő há­nya­dá­ban csak kom­bi­nált antihipertenzív te­rá­pi­á­val le­het el­ér­ni, vagy meg­kö­ze­lí­te­ni. Cu­kor­be­te­gek ...

Tovább
<< < 1 > >>
10 találat 1 oldalon
Név: Jelszó:
Technikai forródrót

+36 30 327 4143

 
A MAT számlaszáma,
amire a 2000 FT / év
tagdíjbefizetéseket várjuk:

OTP Bank
Magyar Atherosclerosis Társaság
11708001-20318505
Válasszon lapszámot!