Keresés
Keresés

Autoantitestes mechanizmusok szerepe az ateroszklerózis folyamatában

Szerző: Szegedi Gyula dr., Szodoray Péter dr., Hevér Tímea dr., Laczik Renáta dr., Tumpek Judit dr., Csípõ István dr., Veres Katalin dr., Soltész Pál dr. 1
1DEOEC Belgyógyászati Intézet III. sz. Belgyógyászati Klinika, Angiológia és Intenzív Terápiás Részleg, Regionális Immunológiai Laboratórium, Debrecen

Az ateroszklerotikus plakk ki­ala­ku­lá­sá­ban je­len­leg há­rom autoantigént tu­dunk azo­no­sí­ta­ni, ame­lyek pa­to­ló­gi­ai je­len­tő­sé­gét ex­pe­ri­men­tá­lis és kli­ni­kai ada­tok egy­aránt bi­zo­nyít­ják. Ezek az an­ti­gé­nek a 60 kDa-os hősokkfehérje, a béta2-glycoprotein I és az oxi­dált LDL. Sze­re­pük van az an­ti­gén spe­ci­fi­kus T-sejt dif­fe­ren­ci­á­ló­dá­si fo­lya­ma­tok­ban, va­la­mint el­le­nük autoantitestes me­cha­niz­mu­sok in­dul­nak be, ame­lyek protrombotikus ha­tás­sal bír­nak és az ateroszklerózis fo­lya­ma­tát akcelerálják. A szer­zők ezen autoantitest ál­tal mediált immuno-inflammatórikus fo­lya­ma­tok sze­re­pét vá­zol­ják fel az ateroszklerózis egyes kli­ni­kai meg­nyil­vá­nu­lá­sa­i­ban.

Tovább

Perifériás érbetegségek konzervatív kezelése

A leg­újabb vizs­gá­la­tok de­rí­tet­tek ar­ra fényt, hogy a pe­ri­fé­ri­ás ér­be­teg­ség je­len­lé­te, úgy­ne­ve­zett új kardio­vasz­ku­láris ri­zi­kó ek­vi­va­lens­nek te­kin­ten­dő, te­hát azok a be­te­gek, akik­nek pe­ri­fé­ri­ás ér­be­teg­sé­gük van, ugyan­olyan koc­ká­zat­tal ren­del­kez­nek, mint­ha ko­ráb­ban miokardiális in­fark­tu­suk lett vol­na. Ezt ...

Tovább

Perifériás érbetegek rehabilitációja

A pe­ri­fé­ri­ás ér­be­te­gek re­ha­bi­li­tá­ci­ó­ja ak­kor ered­mé­nyes, ha a be­teg­ség ko­rai sza­ká­ban kez­dő­dik, fo­lya­ma­tos, komp­lex és multidiszciplináris. Mind­ezek meg­va­ló­sí­tá­sa ér­de­ké­ben egyén­re sza­bott re­ha­bi­li­tá­ci­ós terv el­ké­szí­té­se szük­sé­ges. Fő cél a pe­ri­fé­ri­ás ér­be­te­gek funk­ció­ké­pes­sé­gé­nek ...

Tovább

Perifériás érbetegségek invazív terápiás lehetőségei

Az ál­ta­lá­nos se­bé­szet­ben már a múlt év­ti­zed­ben el­ter­jedt minimál-invazív tech­ni­kák az ér­se­bé­sze­tet sem hagy­ták érin­tet­le­nül. Szá­mos pró­bál­ko­zás tör­tént laparoscopos tech­ni­ká­val tör­té­nő ér­se­bé­sze­ti be­avat­ko­zá­sok­ra, „hand assistant” laparoscopiás mű­té­tek­re, minilaparotomiás in­ter­ven­ci­ók­ra. A fen­ti mód­sze­rek ...

Tovább

A perifériás érbetegségek rizikófaktorai

A pe­ri­fé­ri­ás ér­be­teg­sé­gek je­len­tő­sé­gét alá­tá­maszt­ja a be­teg­sé­gek gya­ko­ri­sá­ga, a ke­re­ső­ké­pes­ség-csök­ke­nés­ben, a mun­ka­ké­pes­ség-csök­ke­nés­ben és a ha­lá­lo­zás­ban ját­szott sze­re­pe. Az atherosclerosis obliteransban szen­ve­dő be­te­gek ha­lá­lo­zá­sa négy­sze­res az át­lag­po­pu­lá­ci­ó­hoz vi­szo­nyít­va. A ...

Tovább

Artériás érbetegségek speciális formái: thrombangiitis obliterans, angiopathia diabetica

Az angiológiai el­lá­tás két igen fon­tos és spe­ci­á­lis cso­port­ja a Buerger-kórban és a di­a­bé­te­szes angiopathiában szen­ve­dő be­te­gek. A Buerger-kór is­me­ret­len ere­de­tű szegmentális gyul­la­dás, amely gyakorlatilag csak do­hány­zók­nál jelentkezik. Nincs olyan is­mert la­bor­pa­ra­mé­ter, ami jel­lem­ző len­ne a be­teg­ség­re, s amely­nek be­fo­lyá­so­lá­sá­val ...

Tovább

Sürgősségi ellátást igénylő perifériás artériás betegségek

A perifériás érbetegségek kiemelkedő problémája az akut érelzáródások kezelése. A gyors beavatkozás nemcsak a végtag sorsát, hanem a beteg életben maradását is eldöntheti. A terápia sikerét az időtényező határozza meg. Néhány órás késedelem az amputáció kockázatával jár. A végtag megmentése csoportmunka: a belgyógyász, ér­sebész és radiológus feladatvállalása a kórképek különböző fázisaiban ...

Tovább

A perifériás érbetegség klinikai jelentősége

A pe­ri­fé­ri­ás ér­be­teg­ség (PAD), az egész szer­ve­ze­tet érin­tő, ge­ne­ra­li­zált ateroszklerózis egyik meg­je­le­né­si for­má­ja. Epi­de­mi­o­ló­gi­ai ada­tok­ból is­mert, hogy a PAD nagy kardiovaszkuláris mor­ta­li­tás­sal jár együtt, amely a claudicatio intermittensben szen­ve­dő, il­let­ve a tü­net­men­tes PAD be­te­gek­ben is, 5 év alatt el­ér­he­ti a 30%-ot. A ...

Tovább

A perifériás érbetegség vizsgálati lehetőségei az angiológiai gyakorlatban

Az ér­be­teg­sé­gek di­ag­nosz­ti­ká­já­nak igen fon­tos sze­re­pe van ab­ban, hogy a be­teg­sé­get ide­jé­ben fel­is­mer­jük, el­len­őriz­zük, meg­fe­le­lő ke­ze­lést ál­lít­sunk be. Az utób­bi idő­ben ezen vizs­gá­ló­mód­sze­rek igen nagy fej­lő­dé­sen men­tek ke­resz­tül, ame­lyek el­vég­zé­sé­hez spe­ci­á­li­san fel­ké­szült angiológiai ...

Tovább

Az alsóvégtagi perifériás érbetegség prognózisa és klinikai képe

A szer­ző az al­só­vég­ta­gi pe­ri­fé­ri­ás ve­rő­ér­be­teg­ség kli­ni­kai fon­tos­sá­gát az epi­de­mi­o­ló­gi­ai ada­tok, va­la­mint a prog­nosz­ti­kai je­len­tő­ség rész­le­tes is­mer­te­té­sé­vel tá­maszt­ja alá. A pe­ri­fé­ri­ás ér­be­teg­ség az ese­tek dön­tő több­sé­gé­ben a szer­ve­zet glo­bá­lis meg­be­te­ge­dé­sé­nek, az ateroszklerózisnak ...

Tovább

Korszerű CT és MR vizsgálati lehetőségek az érbetegségek diagnosztikájában

Az utób­bi két év­ti­zed­ben új CT és MR angiográfiás mód­sze­rek je­len­tek meg és ter­jed­tek el. A vizs­gá­la­tok rend­kí­vül gyors­sá, di­na­mi­kus­sá vál­tak. En­nek ered­mé­nye­kép­pen az ér­be­teg­sé­gek kép­al­ko­tó di­ag­nosz­ti­kai le­he­tő­sé­gei is meg­vál­toz­tak. A ha­gyo­má­nyos angiográfiás mun­ka­he­lye­ken a mun­ka­vég­zés jel­le­ge az ...

Tovább
<< < 1 2 > >>
11 találat 2 oldalon
Név: Jelszó:
Technikai forródrót

+36 30 327 4143

 
A MAT számlaszáma,
amire a 2000 FT / év
tagdíjbefizetéseket várjuk:

OTP Bank
Magyar Atherosclerosis Társaság
11708001-20318505
Válasszon lapszámot!