Keresés
Keresés

A kardiometabolikus tünetegyüttes etiopatomechanizmusáról

Szerző: Bajnok László1
1Pécsi Tudományegyetem Orvos- és Egészségtudományi Koordinációs Központ, Klinikai Központ, I. sz. Belgyógyászati Klinika, „Hetényi Géza” Endokrinológiai és Anyagcsere Tanszék, Anyagcsere Tanszéki Csoport, Pécs

 A kardiometabolikus tünetegyüttes etiológiája három – alkati és környezeti tényezők összhatásaként létrejövő, szorosan összefüggő – jellegzetességgel írható le a legátfogóbban: a zsírszövet csökkent expandábilitásával, a zsírszövet megváltozott humorális aktivitásával és egy több szervrendszerben zajló krónikus, kis aktivitású gyulladással. Nyitott kérdés az ezen mechanizmusok közötti hierarchia. Az öngerjesztő inzulinrezisztencia (IR) – hyperinsulinaemia kialakulásában és fenntartásában az adipozitással összefüggő mitokondrium diszfunkció, ektópiás lipid akkumuláció, endoplazmatikus retikulum stressz, oxidatív stressz és fokozott szimpatikus aktivitás játszanak alapvető szerepet. Ezen tényezők között – a visceralis adipozitasra adott inzulinrezisztencia-válasz, mint kompenzatorikus gátló mechanizmust leszámítva – többszörös önerősítés van.

Kulcsszavak: metabolikus szindróma, kardiovaszkuláris kockázat, inzulinrezisztencia, hyperinsulinaemia, adipokinek

Tovább

A metabolikus szindróma megváltozott felfogása

A metabolikus szindróma klasszikus jellemzői az eltelt két évtized során jelentősen kibővültek. Az eredeti monokauzális patomechanizmus ma már meghaladott, egyre újabb komponensekkel egészült ki. Számos kórképről igazolódott, hogy kauzális kapcsolatban állnak a metabolikus szindrómával, ilyenek a tumorok, egyes mentális betegségek, alvási apnoe, nem-alkoholos zsírmáj stb. Újabban előtérbe került az agy szerepe a ...

Tovább

Az adiponektin, az sE-szelektin, az oxidatív stressz és a metabolikus szindróma összefüggései hemodializáltakon

Célkitűzések, betegek és módszerek: A szérum adiponektinszint kardiovaszkuláris események prognosztikájában játszott szerepével kapcsolatos irodalmi előzmények ellentmondásosak. A hemodializált (Hd) betegeknél mind az adiponektin, mind a gyulladásos endothel aktivációt jelző szolubilis adhéziós molekulák (pl. sE-szelektin) emelkedett szintjét kimutatták korábban, de ezek egymás közötti, illetve az oxidatív stressz ...

Tovább

Alvási apnoe szindróma

Régóta ismert, hogy elsősorban a hasra lokalizálódóan túlsúlyos emberek között gyakori az alvási apnoe (AA). Az éjszakai légzéskimaradás, a nappali gyakori elalvás jelen felfogás szerint részét képezheti a metabolikus szindrómának. AA-ban szignifikánsan magasabb a metabolikus szindróma előfordulási aránya. Kialakulásában különböző patomechanizmusok játszanak szerepet. Közülük kiemelkedik a hasi obesitas, a ...

Tovább

A metabolikus szindróma 2-es típusú diabétesz kapcsolata az Alzheimer-kórral

Az Alzheimer-kór kialakulásában a 3 legelfogadottabb elképzelés az acetilkolin-transzmitter csökkent szintézise, a kóros fehérjeképződés és a vaszkuláris teória. Mind az Alzheimer-kór (AD), mind a Metabolikus Szind­ró­ma/2-es típusú diabétesz (MS/T2DM) népbetegség számba megy Európában és így hazánkban is. A szerzők epide­mio­lógiai és a patomechanizmus hasonlóságain keresztül mutatnak rá e két betegség ...

Tovább

Kisebbségi népcsoportban végzett metabolikus szindróma szűrésének tapasztalatai

A ha­zai leg­je­len­tő­sebb ki­sebb­sé­gi nép­cso­port egész­ség­ügyi hely­ze­te több vo­nat­ko­zás­ban el­ma­rad az át­lag­la­kos­ság egész­ség­ügyi mu­ta­tó mö­gött. A metabolikus szindró­ma gyak­rab­ban for­dul elő a ros­­szabb szo­ci­á­lis kö­rül­mé­nyek kö­zött élők kö­ré­ben. A metabolikus szindró­ma elő­for­du­lá­si gya­ko­ri­sá­gát ...

Tovább

A metabolikus szindróma kezelése

A metabolikus szindró­ma anyag­cse­re-el­té­ré­sek ös­­szes­sé­ge, ami a 2-es tí­pu­sú diabetes mellitus és a kar­dio­vasz­ku­­láris ri­zi­kó fo­ko­zó­dá­sá­val tár­sul. A visceralis tí­pu­sú el­hí­zás és a kö­vet­kez­mé­nyes in­zu­lin­re­zisz­ten­cia je­len­ti a metabolikus szindró­ma leg­főbb patogenetikai hát­te­rét. Alap­ve­tő­en fon­tos a metabolikus szindró­ma ...

Tovább

Metabolikus szindróma: visceralis obesitas, atherogen dyslipidaemia, diabetes mellitus, hipertónia és a kardiovaszkuláris rizikó

A vi­lág ci­vi­li­zált or­szá­ga­i­ban egy­re több a túl­sú­lyos/el­hí­zott em­ber. Több­sé­gük­re a cent­rá­lis/visce­ra­lis/intra­ab­do­minalis obesitas jel­lem­ző. Ez az el­hí­zástí­pus pe­dig gyak­ran tár­sul to­váb­bi kardiovaszkuláris ri­zi­kó­fak­­to­rok­kal; hi­per­tó­ni­á­val, 2-es tí­pu­sú cu­kor­be­teg­ség­gel, il­let­ve a lipidháztartás ...

Tovább
<< < 1 > >>
7 találat 1 oldalon
Név: Jelszó:
Technikai forródrót

+36 30 327 4143

 
A MAT számlaszáma,
amire a 2000 FT / év
tagdíjbefizetéseket várjuk:

OTP Bank
Magyar Atherosclerosis Társaság
11708001-20318505
Válasszon lapszámot!