Keresés
Keresés

Inzulin detemir és inzulin glargin összehasonlítása 2-es típusú cukorbetegség kezelésében

Szerző: BI

Iro­dal­mi ada­tok bi­zo­nyít­ják, hogy in­zu­lin adá­sá­val szig­ni­fi­káns ja­vu­lás ér­he­tő el azok­nak a 2-es tí­pu­sú cu­kor­be­te­gek­nek a HbA1c ér­té­ké­ben, akik­nél orá­lis antidiabetikumokkal nem biz­to­sít­ha­tó ki­elé­gí­tő mér­té­kű vér­cu­kor-kont­roll. Azon­ban a be­te­gek­nek az in­jek­ci­ós ke­ze­lés­sel szem­be­ni el­len­ér­zé­se, a ke­ze­lő­or­vos­nak pe­dig a hipoglikémiától va­ló fé­lel­me mi­att sok­szor en­nek el­le­né­re meg­ma­rad­nak a ki­zá­ró­la­gos orá­lis te­rá­pia mel­lett.

Tovább

Gliklazid vagy glibenklamid?

A 2-es tí­pu­sú di­a­bé­tesz­ben alkalmazott szulfanilurea ké­szít­mé­nyek a ß-sejt­hez kö­tőd­ve ser­ken­tik az in­zu­lin el­vá­lasz­tást, de a ke­ze­lés ha­tá­sá­ra elő­for­dul­hat az in­zu­lin­ter­me­­lés deszenzitizációja, ami va­ló­szí­nűleg a hosz­­szú tá­vú ál­lan­dó sti­mu­lá­ció (kö­vet­kez­mé­nyes ß-sejt ki­me­rü­lés), oxi­datív stressz és glü­kóz ...

Tovább
<< < 1 > >>
1 találat 1 oldalon
Név: Jelszó:
Technikai forródrót

+36 30 327 4143

 
A MAT számlaszáma,
amire a 2000 FT / év
tagdíjbefizetéseket várjuk:

OTP Bank
Magyar Atherosclerosis Társaság
11708001-20318505
Válasszon lapszámot!