Keresés
Keresés

Fókuszban a ras gátlás

A XIII. debreceni kardilógiai napok krka szimpóziumának két előadása fókuszában a renin-angiotenzin rendszer, és gátlásának szerepe a hipertónia kezelésében, valamint a lipidcsökkentő terápia aktualitásai kerültek összefoglalásra a kardiovaszkuláris prevenció szempontjából....

Tovább

Össztűzben a koleszterin csökkentés

Év­ti­ze­dek óta kur­rens té­ma a ko­lesz­te­rin­szint csök­ken­té­se, és ez ke­rült „cél­ke­reszt­jé­be” a XIII. Deb­re­ce­ni Kar­di­o­­ló­gi­ai Na­pok MSD/Schering Plaugh szim­pó­zi­u­má­nak. A szak­ér­tő elő­adók a kardiovaszkuláris ri­zi­kó­hely­zet meg­ha­tá­ro­zá­sán ke­resz­tül azo­kat a bi­zo­nyí­té­ko­kat fog­lal­ták ös­­sze, me­lyek az ldl-koleszterin...

Tovább

Az egyedülálló tulajdonságokkal rendelkező béta receptor gátló Nebivolol metabolikus hatásai

A ß-receptor gát­lók hos­­szú idő óta a hi­per­tó­nia ke­ze­lé­sé­nek ha­té­kony és biz­ton­sá­gos el­ső vá­lasz­tan­dó gyógy­sze­rei. A kö­zel­múlt­ban meg­je­lent új aján­lá­sok­ban (NICE2 és BHS3) azon­ban szö­vőd­mény­men­tes hi­per­tó­ni­á­ban már csak mint har­ma­dik vagy ne­gye­dik lép­cső­ben tör­té­nő vá­lasz­tás sze­re­pel­nek. A mó­do­sí­tott ...

Tovább
<< < 9 10 11 12 > >>
113 találat 12 oldalon
Név: Jelszó:
Technikai forródrót

+36 30 327 4143

 
A MAT számlaszáma,
amire a 2000 FT / év
tagdíjbefizetéseket várjuk:

OTP Bank
Magyar Atherosclerosis Társaság
11708001-20318505
Válasszon lapszámot!