Keresés
Keresés

Az aorta stiffness vizsgálata noninvazív módszerekkel

Az aor­ta és más nagyerek (carotis, brachialis stb.) elasz­ti­ci­tá­sá­nak vizs­gá­la­ta az utób­bi évek­ben ke­rült elő­tér­be. Fon­tos­sá­ga ab­ban rej­lik, hogy az ese­tek nagy ré­szé­ben a vaszkuláris funk­ci­ó­ban lét­re­jö­vő el­té­ré­sek meg­elő­zik a mor­fo­ló­gi­ai el­té­ré­se­ket, így el­mé­le­ti­leg már a ko­rai vaszkuláris el­té­ré­sek ...

Tovább

A perindopril-alapú fix kombinációk vérnyomáscsökkentésen túli protektív hatásai

Nap­ja­ink­ra a kom­bi­ná­ci­ós ke­ze­lés el­fo­ga­dott, el­ső vo­nal­be­li stra­té­gi­á­vá vált a hi­per­tó­nia kor­sze­rű te­rá­pi­á­já­ban. A nagy ri­zi­kó­jú, je­len­tő­sebb vér­nyo­más­csök­ken­tést igény­lő be­te­gek szá­ma ro­ha­mo­san nö­vek­szik, aki­ket egy­­re szi­go­ro­dó cél­ér­té­kig kell ke­zel­ni. A fix kom­bi­ná­ci­ók szá­mos ...

Tovább

A reziduális kardiovaszkuláris rizikó csökkentése – a fenofibrát múltja, jelene és jövője

Az LDL-koleszterinszint csök­ken­tés el­sőd­le­ges sze­re­pé­nek hang­sú­lyo­zá­sa mel­lett vi­tat­ha­tat­lan an­nak je­len­tő­sé­ge, hogy az op­ti­má­lis LDL-koleszterinszint el­éré­se után meg­ma­radt kardiovaszkuláris koc­ká­za­tot (reziduális ri­zi­kó) csök­ken­te­ni kell. En­nek lé­nye­ges ele­me a HDL-koleszterinszint eme­lé­se és a trigliceridszint csök­ken­té­se, ami ...

Tovább

A kardiovaszkularis rizikó csökkentésének lehetőségei – Új szempontok

A klas­­szi­kus kardiovaszkuláris ri­zi­kó­becs­lé­si mód­sze­rek (Framingham, Heart score) nem szá­mol­tak né­hány fon­tos té­nye­ző­vel. Ezek kö­zül a leg­fon­to­sabb a test­súly­több­let, pon­to­sab­ban a haskörfogat nö­ve­ke­dé­se, va­la­mint a szé­rum trigliceridérték. Ma már tud­juk, hogy egyéb igen fon­tos té­nye­zők­kel is szá­mol­ni kell, mint a fo­ko­zott ...

Tovább
<< < 1 2 > >>
14 találat 2 oldalon
Név: Jelszó:
Technikai forródrót

+36 30 327 4143

 
A MAT számlaszáma,
amire a 2000 FT / év
tagdíjbefizetéseket várjuk:

OTP Bank
Magyar Atherosclerosis Társaság
11708001-20318505
Válasszon lapszámot!