Keresés
Keresés

A thiazolidindionok szerepe a 2-es típusú diabétesz kezelésében, a különböző szakmai társaságok ajánlásainak tükrében-metab

A 2-es tí­pu­sú cu­kor­be­teg­ség orá­lis ke­ze­lé­se az el­telt fél év­szá­zad so­rán je­len­tő­sen meg­vál­to­zott. A kü­lön­bö­ző ha­tás­me­cha­niz­mu­sú sze­rek szé­les vá­lasz­té­ka áll ma ren­del­ke­zés­re. Az in­zu­lin­ér­zé­ke­nyí­tők cso­port­já­ban a pio-és rosiglitazon ha­zánk­ban is for­ga­lom­ban van, mind monoterápiában, mind ...

Tovább

LANDSCAPE – HU-vizsgálat: glulizinnel kiegészített analóg bázis-bólus rezsimre történő váltás hatékony a mindennapi gyakorlatban

 A bázisinzulin (napi egyszer adott glargin) kombinálása étkezéshez adott glulizinnel fiziológiás és hatékony mód­­­­­ja a bázis-bólus kezelésnek. A multicentrikus, nyílt, prospektív, 6 hónapos obszervációs vizsgálat 683 1-es tí­pusú, 2661 2-es típusú, a korábbi inzulinrezsimmel rossz anyagcsere-állapotú beteg adatait mutatja be. A glar­­­­­­­gin­­­nal és glulizinnel alkalmazott intenzív ...

Tovább

Miben különböznek a statinok egymástól? A metabolizmus és a vízoldékonyság jelentősége

Je­len­leg a leg­ha­té­ko­nyabb lipidcsökkentő sze­rek a 3-hidroxi-3-metilglutaril-koenzim-A-reduktáz-gátlók (sta­ti­nok). Mind­egyik kép­vi­se­lő­jük ugyan­azt az en­zi­met gá­tol­ja, de farmakokinetikai tu­laj­don­sá­ga­ik, vízol­dé­kony­ságuk, má­jon ke­resz­tü­li (kü­lö­nö­sen a citokróm P450 izoenzimeken ke­resz­tü­li) me­ta­bo­liz­mu­suk, plaz­ma féléle­t­ide­jük és ...

Tovább

Őssejtterápia: új, perspektivikus lehetőség a Buerger-kór kezelésében

A „te­rá­pi­ás vasculogenesis” fo­gal­ma az utób­bi idő­ben ál­ta­lá­no­san el­fo­ga­dot­tá vált. Az őssejtterápiát ígé­re­tes és pers­pek­ti­vi­kus mód­szer­nek tart­ják a sú­lyos pe­ri­fé­ri­ás ar­té­ri­ás ér­be­teg­sé­gek ke­ze­lé­sé­ben. Je­len­leg nem áll ren­del­ke­zés­re olyan ha­tá­sos gyógy­sze­res ke­ze­lé­si mód, amely ké­pes len­ne ...

Tovább

A 2-es típusú cukorbetegek antihipertenzív és antidiabetikus kezelése – Az ADVANCE-vizsgálat eredményei

Az ADVANCE-vizsgálatot (Action in Diabetes and Vascular Disease: PreterAx and DiamicroN Modified-Release Controlled Evaluation) ket­tős cél­ki­tû­zés­sel ter­vez­ték: egy­részt az erő­tel­je­sebb versus ke­vés­bé erő­tel­jes vér­nyo­más­csök­ken­tés, más­részt az in­ten­zív versus stan­dard anyag­cse­re­kont­roll ha­tá­sát ana­li­zál­ták úgy, hogy vizs­gá­la­ti ki­me­ne­te­li ...

Tovább

A JUPITER-vizsgálat összefoglalója

 A gyul­la­dá­sos biomarker high-sensitivity C-reactive pro­te­in (hs-CRP) emel­ke­dett szint­je nö­ve­li a kar­dio­vasz­ku­lá­ris ese­mé­nyek koc­ká­za­tát. A hs-CRP szint­jét a statinte­rá­pia csök­ken­ti. A JU­PI­TER egy olyan randomizált kli­ni­kai vizs­gá­lat, amely 20 mg rosuvastatin ke­ze­lés (n=8901) ha­tá­sát vizs­gál­ta pla­ce­bó­hoz vi­szo­nyít­va (n=8901) ...

Tovább

Liraglutid: a 2-es típusú diabetes mellitus új kezelési lehetősége

A 2-es tí­pu­sú di­a­bé­tesz­ben hasz­ná­la­tos antidiabetikumok tár­há­za az el­múlt évek­ben egy me­rő­ben új ha­tás­ta­ni cso­port­tal, az inkretintengelyen ha­tó ké­szít­mé­nyek­kel (inkretinmimetikumok, il­let­ve inkretinhatás-fokozók) bő­vült. Az inkretinmimetikumok kö­zé a glukagonszerű-peptid-1 (GLP-1)-receptor-agonisták és a GLP-1-analógok tar­toz­nak. A liraglutid a GLP-1-analógok...

Tovább

Az orális antidiabetikus kezelés kockázata

A szer­zők is­mer­te­tik az orá­lis antiabetikumokat ha­tás­me­cha­niz­mu­suk sze­rint cso­por­to­sít­va. Az in­zu­lin szek­re­ta­gógok leg­gya­ko­ribb mel­lék­ha­tá­sa a hipoglikémia, amely akár esz­mé­let­len­sé­get, ma­ra­dan­dó agyi ká­ro­so­dást, ki­­vé­te­le­sen ha­lált is okoz­hat. A metformin okoz­ta laktát-acidózis ma kel­lő in­di­ká­ci­ó­val el­ke­rül­he­tő....

Tovább

A 2-es típusú cukorbetegség genetikai helyzetének aktualitásai

Az egész vi­lá­got fe­nye­ge­tő 2-es tí­pu­sú di­a­bé­tesz jár­vány mi­att fo­ko­zott fi­gye­lem for­dult a be­teg­ség haj­la­má­nak, ge­ne­ti­kai hát­te­ré­nek vizs­gá­la­tá­ra. A ku­ta­tás kez­det­ben ke­vés és gyak­ran nem rep­ro­du­kál­ha­tó ered­ményt ho­zott, de a kö­zel­múlt genom szin­tû, au­to­ma­ti­zált, egy-­e­gy nuk­leotid el­té­ré­sét ki­mu­ta­tó...

Tovább

A fenofibrátok szerepe a diabéteszes retinopátiában

A retinopathia diabetica a diabetes mellitus kö­vet­kez­mé­nye­ként jön lét­re, és vak­ság­hoz ve­zet­het. A macula ödé­má­ja és a proliferatív retinopátia a vak­ság­hoz ve­ze­tő két fő ok. A ki­ala­ku­ló mikroangiopátia és a ka­pil­lá­ri­sok el­zá­ró­dá­sa a dön­tő kór­oki té­nye­ző a sú­lyos retinális el­vál­to­zá­sok meg­je­le­né­sé­ben. Je­len­leg a retinális ...

Tovább
<< < 1 2 3 4 > >>
36 találat 4 oldalon
Név: Jelszó:
Technikai forródrót

+36 30 327 4143

 
A MAT számlaszáma,
amire a 2000 FT / év
tagdíjbefizetéseket várjuk:

OTP Bank
Magyar Atherosclerosis Társaság
11708001-20318505
Válasszon lapszámot!