Keresés
Keresés

A vildagliptin (Galvus®) hatásmechanizmusa és lehetséges helye a 2-es típusú diabétesz kezelési algoritmusában

A „gliptinek” for­ga­lom­ba ke­rü­lé­sé­vel a 2-es tí­pu­sú di­a­bé­tesz­ben szen­ve­dők ke­ze­lé­sé­ben új le­he­tő­ség nyí­lik meg. A „gliptinek” re­ver­zi­bi­li­sen gá­tol­ják a di­pep­ti­dil-pep­ti­dáz-IV (DPP-IV) en­zi­met, ami­nek kö­vet­kez­té­ben az élet­ta­ni kö­rül­mé­nyek kö­zött el­vá­lasz­tó­dó inkretinek (GLP-1 és GIP [glukagonszerű peptid-1 ...

Tovább

Az inkretin-hatáson alapuló terápia hatékonysága és biztonságossága 2-es típusú diabéteszben

No­ha az inkretin ha­tá­sá­nak fel­is­me­ré­se, an­nak élet­ta­ni és kór­élet­ta­ni ál­la­po­tok­ban meg­fi­gyel­he­tő jel­leg­ze­tes­sé­ge­i­nek le­írá­sa nem újkeletû, a te­rá­pi­ás fel­hasz­ná­lás csu­pán né­hány éves múlt­ra te­kint visz­­sza. Ré­gi or­vo­si meg­fi­gye­lés az, hogy azo­nos men­­nyi­sé­gû glükóz per os és int­ra­vé­nás al­kal­ma­zá­sa...

Tovább

Vildagliptin a klinikai vizsgálatok tükrében

A dipeptidil peptidase (DPP)-4 gát­lók az incretin ha­tás­me­cha­niz­mu­sú vér­cu­kor­csök­ken­tők egyik cso­port­ja­ként az orá­lis antidiabetikus ke­ze­lés új le­he­tő­sé­gét je­len­tik. Kö­zé­jük tar­to­zik a vildagliptin, amely hu­mán kinikofarmakológiai vizs­gá­la­tok­ban iga­zolt tu­laj­don­sá­ga­it fog­lal­ja ös­­sze a köz­le­mény. A ta­nul­má­nyok meg­győ­ző­en ...

Tovább

Az 1-es típusú diabétesz inzulinkezelésének gyakorlati szempontjai

Az in­ten­zív kon­zer­va­tív in­zu­lin­ke­ze­lés (ICT) be­ve­ze­té­se és szé­les­kö­rû al­kal­ma­zá­sa le­he­tő­vé tet­te az 1-es tí­pu­sú cu­kor­be­te­gek kö­zel normoglykaemiás ál­la­po­tá­nak hos­­szú tá­vú meg­va­ló­sí­tá­sát, és ez e be­te­gek élet­mi­nő­sé­gé­nek je­len­tős ja­vu­lá­sát, va­la­mint ér­szö­vőd­mé­nye­ik ...

Tovább

A rosiglitazon terápia hatása a kardiovaszkuláris eseményekre, a stroke-ra és az összhalálozásra 2-es típusú diabéteszes betegeken

A glitazonok pi­ac­ra ke­rü­lé­se az 1990-es évek kö­ze­pén a 2-es tí­pu­sú di­a­bé­te­szes be­te­gek ke­ze­lé­sé­nek új le­he­tő­sé­gét te­rem­tet­te meg. Je­len­leg két kép­vi­se­lő­jük van kli­ni­kai al­kal­ma­zás­ban, a rosiglitazon és a pioglitazon. Kí­sér­le­ti kö­rül­mé­nyek kö­zött mind­két szer ked­ve­ző­en be­fo­lyá­sol­ta az ateroszklerózis ...

Tovább

Ismét reflektorfényben a posztprandiális hyperglykaemia – A Nemzetközi Diabétesz Szövetség ajánlása

Föl­dün­kön a cu­kor­be­te­gek szá­ma mint­egy 246 mil­lió. A rossz anyag­cse­re­hely­zet együtt jár a szö­vőd­mé­nyek, mint neuropathia, ve­se­elég­te­len­ség, lá­tás­vesz­tés, makrovaszkuláris be­teg­sé­gek, am­pu­tá­ció ki­ala­ku­lá­sá­val. Ki­ter­jedt kont­rol­lált kli­ni­kai vizs­gá­la­tok bi­zo­nyí­tot­ták, hogy a di­a­bé­tesz in­ten­zív ke­ze­lé­se a ...

Tovább
<< < 1 2 3 4 > >>
36 találat 4 oldalon
Név: Jelszó:
Technikai forródrót

+36 30 327 4143

 
A MAT számlaszáma,
amire a 2000 FT / év
tagdíjbefizetéseket várjuk:

OTP Bank
Magyar Atherosclerosis Társaság
11708001-20318505
Válasszon lapszámot!