Keresés
Keresés

Evidenciákon alapuló gyógyítás, kardioprotekció

Egy Finn­or­szág­ban vég­zett fel­mé­rés sze­rint a kardiovaszkuláris mor­ta­li­tás ja­ví­tá­sá­ban 1982-től 1997-ig el­ért ered­mé­nyért há­rom­ne­gyed rész­ben a ri­zi­kó­fak­to­rok csök­ken­té­se bi­zo­nyult fe­le­lős­nek. Rend­kí­vü­li je­len­tő­sé­ge van te­hát a gyógy­sze­res kardioprotekciónak az iszkémiás szív­be­teg­sé­gek ke­ze­lé­sé­ben, ami ...

Tovább

Fókuszban a ras gátlás

A XIII. debreceni kardilógiai napok krka szimpóziumának két előadása fókuszában a renin-angiotenzin rendszer, és gátlásának szerepe a hipertónia kezelésében, valamint a lipidcsökkentő terápia aktualitásai kerültek összefoglalásra a kardiovaszkuláris prevenció szempontjából....

Tovább

Össztűzben a koleszterin csökkentés

Év­ti­ze­dek óta kur­rens té­ma a ko­lesz­te­rin­szint csök­ken­té­se, és ez ke­rült „cél­ke­reszt­jé­be” a XIII. Deb­re­ce­ni Kar­di­o­­ló­gi­ai Na­pok MSD/Schering Plaugh szim­pó­zi­u­má­nak. A szak­ér­tő elő­adók a kardiovaszkuláris ri­zi­kó­hely­zet meg­ha­tá­ro­zá­sán ke­resz­tül azo­kat a bi­zo­nyí­té­ko­kat fog­lal­ták ös­­sze, me­lyek az ldl-koleszterin...

Tovább

Díjátadó ünnepség

Újabb si­ke­res év zá­rá­sa­ként a 2006. év vé­gén tu­do­má­nyos ülést tar­tott a Me­ta­bo­liz­mus cí­mű lap szer­kesz­tő­bi­zott­sá­ga. Az ös­­sze­jö­­ve­tel min­den év­ben le­he­tő­sé­get te­remt a szer­kesz­tő­bi­zott­sá­gi ta­gok, a lap meg­je­le­né­sét le­he­tő­vé te­vő tá­mo­ga­­tók és a lap­ki­adó kö­zöt­ti kom­mu­ni­ká­ci­ó­nak. ...

Tovább
<< < 16 17 18 19 > >>
184 találat 19 oldalon
Név: Jelszó:
Technikai forródrót

+36 30 327 4143

 
A MAT számlaszáma,
amire a 2000 FT / év
tagdíjbefizetéseket várjuk:

OTP Bank
Magyar Atherosclerosis Társaság
11708001-20318505
Válasszon lapszámot!