Keresés
Keresés

Össztűzben a koleszterin csökkentés

Év­ti­ze­dek óta kur­rens té­ma a ko­lesz­te­rin­szint csök­ken­té­se, és ez ke­rült „cél­ke­reszt­jé­be” a XIII. Deb­re­ce­ni Kar­di­o­­ló­gi­ai Na­pok MSD/Schering Plaugh szim­pó­zi­u­má­nak. A szak­ér­tő elő­adók a kardiovaszkuláris ri­zi­kó­hely­zet meg­ha­tá­ro­zá­sán ke­resz­tül azo­kat a bi­zo­nyí­té­ko­kat fog­lal­ták ös­­sze, me­lyek az ldl-koleszterin...

Tovább

Díjátadó ünnepség

A Promenade Kiadó által alapított Metabolizmus díjat minden évben a szer­kesz­tőbizottság döntése alapján annnak a kiemelkedő személyiségnek ítéljük oda, aki az elmúlt időszakban a legtöbbet tett a lap szakmai tekintélyének eme­lé­séért. Interdiszciplinális kiadványunk szakmai körökben egyre nagyobb elismerésnek és népszerűségnek örvend, köszönhetően szerkesztőbizottságunknak, szerzőiknek, valamint ...

Tovább

Díjátadó ünnepség

Újabb si­ke­res év zá­rá­sa­ként a 2006. év vé­gén tu­do­má­nyos ülést tar­tott a Me­ta­bo­liz­mus cí­mű lap szer­kesz­tő­bi­zott­sá­ga. Az ös­­sze­jö­­ve­tel min­den év­ben le­he­tő­sé­get te­remt a szer­kesz­tő­bi­zott­sá­gi ta­gok, a lap meg­je­le­né­sét le­he­tő­vé te­vő tá­mo­ga­­tók és a lap­ki­adó kö­zöt­ti kom­mu­ni­ká­ci­ó­nak. ...

Tovább
<< < 16 17 18 19 > >>
183 találat 19 oldalon
Név: Jelszó:
Technikai forródrót

+36 30 327 4143

 
A MAT számlaszáma,
amire a 2000 FT / év
tagdíjbefizetéseket várjuk:

OTP Bank
Magyar Atherosclerosis Társaság
11708001-20318505
Válasszon lapszámot!