Keresés
Keresés

Kétéves terv: 10% plusz a koleszterin célértéken túl

A 4. alkalommal megrendezett Magyar Kardiovaszkuláris Konszenzus Konferencián került meghirdetésre a „Plusz 10%-kal több beteg a célértéken túl” elnevezésű program. A Magyar Atherosclerosis Társaság azt szeretné, ha két év múlva az 5. Konszenzus Konferencián Plusz 10%-kal több beteg érné el a koleszterin célértéket. Ez azt jelentené, hogy 2011-re 40-50% lesz azon betegek aránya, akik elérve a célértéket jelentős...

Tovább

Megerősítést nyert Bécsben a glargin biztonságossága

Professzor Jay Skyler a Miami Egytem „Leonard M. Miller” Orvostudományi Karának belgyógyász és gyermekgyógyász professzora, a Cukorbetegség Kutatási Központ igazgatóhelyettese és a T1DM TrialNet elnöke. Jelentős szerepet töltött be a glargin inzulin biztonságossága körül a nyár folyamán kialakult szakmai vitában. Az Európai Diabetes Társaság 45. Kongresszusának előadójaként vett részt Bécsben, ahol készséggel...

Tovább

Az inkretin alapú kezelés térhódítása várható

Az Európai Diabétesz Kongresszuson több előadás foglalkozott a diabétesz terápia területén alapvetően új hatásmechanizmusú, inkretin alapú kezelés elméleti és gyakorlati kérdéseivel. A Novartis által támogatott szimpóziumon Wolfgang Schmidt professzor, a németországi Ruhr Egyetem Belgyógyászati Klinikájának igazgatója az inkretin rendszernek a 2-es típusú diabéteszben betöltött jövőbeni szerepéről tartott ...

Tovább

Fájdalmas diabéteszes neuropátia

A Szegedi Tudományegyetem, Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ, I. Belgyógyászati Klinika és a Magyar Diabetes Társaság által októberben rendezett Szegedi Diabétesz Hétvége programjában kiemelt témaként szerepelt a diabéteszes neuropátia, mint multidiszciplináris szövődmény. Az előadások a hipertóniát, kardiológiát, gasztroenterológiát, központi idegrendszert érintő vonatkozásokról is szóltak. A neves ...

Tovább

Az ÉRV-Program nemzetközi sikere

Nemzetközi szinten figyeltek fel a Magyar Hypertonia Tár­saság és a Magyar An­gio­­ló­giai és Érsebészeti Tár­saság össze­fo­gá­sával, va­la­mint az EGIS Gyógy­szer­gyár Nyrt. tá­mo­ga­tá­sával az ereink vé­del­mé­ben folyó ÉRV-Program eddig elért eredmé­nyei­re. A közelmúlt eseményeiről dr. Far­kas Katalin profil vezető fő­or­vost kér­dez­tük, a program koor­­di­ná­torát és ...

Tovább

Milánó után a hipertónia kezelésről

Véget ért Milánóban az idei Európai Hipertónia Kongresszus. A hipertónia kezelésével kapcsolatos újdonságokról hazatérése után Farsang Csaba profesz­szort kérdeztük, aki tagja az Európai Hipertónia Társaság szakmai irányelvének kidolgozását végző bizottságnak, így első kézből a legilletékesebbtől értesülhetünk a várható változásokról....

Tovább

Antihipertenzív kezelés – a vérnyomáscsökkentésen túl

A hipertónia korszerű kezelése sokkal többet jelent, mint a hagyományos, felkaron mért vérnyomás csökkentését. A legfontosabb szempont a magasvérnyomásbetegség érfal- és szervkárosító hatásának következtében kialakuló szövődmények hosszú távú megelőzése, a kardiovaszkuláris kockázat csökkentése. Ezeknek az elvárásoknak kell megfelelnie egy korszerű antihipertenzív készítménynek is, amely egyre gyakrabban...

Tovább

Az ADVANCE-vizsgálat – „aranybánya” a klinikai kutatásban

A perindopril-indapamid fix kombináció hatását diabéteszes betegeken vizsgáló ADVANCE-tanulmány hatalmas adatbázisa a 2007-es első publikáció óta folyama­tosan új, érdekes információk forrása, amelyek meghatározóak a kardiovaszkuláris prevenció farmakoterápiájában: „Valóságos aranybánya a klinikai kutatás számára.” Így fogalmazott Giuseppe Mancia professzor a milánói hipertónia kongresszus Servier ...

Tovább

Intenzifikált inzulinkezelés – tapasztalatcsere

A kö­zel­múlt­ban ha­zánk­ban járt Bolli pro­fes­­szor rész­vé­te­lé­vel kerekasztal ta­lál­ko­zó ke­re­té­ben nyílt le­he­tő­ség ha­zai szak­em­be­rek­nek – diabetológusoknak, kar­di­o­ló­gu­sok­nak és há­zi­or­vos­ok­nak – a cu­kor­be­teg­ség ke­ze­lé­sé­nek ak­tu­á­lis kér­dé­se­i­ről be­szél­get­ni, ta­pasz­ta­la­tot cse­rél­ni. A be­szél­ge­tés a ...

Tovább

Inzulinhasználat 2-es típusú cukorbetegeknél

A Ró­má­ban meg­tar­tott Eu­ró­pai Diabetológiai Kong­res­­szu­son a klinikumból szár­ma­zó té­nyek és a hét­köz­na­pi gya­kor­lat szá­má­ra szó­ló ta­nul­ni­va­lók so­ra hang­zott el a ve­ze­tő diabetológusok ál­tal tar­tott elő­adá­so­kon. A ha­ma­ro­san ha­zánk­ba is el­lá­to­ga­tó Geremia Bolli pro­fes­­szort kér­dez­tük a 2-es tí­pu­sú cu­kor­be­te­gek ...

Tovább
<< < 1 2 3 > >>
24 találat 3 oldalon
Név: Jelszó:
Technikai forródrót

+36 30 327 4143

 
A MAT számlaszáma,
amire a 2000 FT / év
tagdíjbefizetéseket várjuk:

OTP Bank
Magyar Atherosclerosis Társaság
11708001-20318505
Válasszon lapszámot!