Keresés
Keresés

Minőségi étrend-kiegészítők a Pharma Nordtól

„A szelén klinikai jelentősége és szerepe krónikus betegségek megelőzésében” címmel tudományos konferencia megrendezésére került sor a közelmúltban, ahol a szelénkutatás kiemelkedő nemzetközi és hazai szakértői vettek részt. A rendezvényt a Pharma Nord támogatta, amin részt vett Sven Moesgaard úr is, a dán cég egyik alapító tagja. A magas minőségű és hatékonyságú étrend-kiegészítőket és ...

Tovább

„Lantus is a good insulin”

Az Európai Diabétesz Társaság Rómában megtartott kongresszusának gazdag programja kiemelten foglalkozott a 2-es típusú cukorbetegség új szemléletű terápiás rezsimével. A cukorbetegség következményes szö­vődményeinek kockázata a korai inzulinkezelés bevezetésével nagymértékben csökkenthető, az orális an­ti­dia­betikumok mellé adott bázisinzulin segítségével a 7% alatti HbA1C-célérték hatékonyan és ...

Tovább

Hiperuricaemia, mint kardiometabolikus rizikófaktor

A III. Ma­gyar Kardiovaszkuláris Kon­szen­zus sze­rint a ko­szo­rú­ér-ere­de­tű, agyi- és pe­ri­fé­ri­ás ér­be­teg­sé­gek kockázatbesorolásának vizs­gá­la­tá­ba a klas­­szi­kus koc­ká­za­ti té­nye­zők mel­lett nem tra­di­ci­o­ná­lis ri­zi­kó­fak­to­rok is be­ke­rül­tek. En­nek egyik új ele­me az emel­ke­dett szé­rum húgy­sav­szint. Ho­gyan függ ös­­sze a metabolikus ...

Tovább

SCOUT-terem az Európai Obesitas Kongresszuson

Idén 16. al­ka­lom­mal ren­dez­ték meg Genf­ben az Eu­ró­pai Obesitas Kong­res­­szust, ahol kü­lön kon­fe­ren­cia ter­met ren­dez­tek be a sibutraminnal fo­lyó nem­zet­kö­zi SCOUT-vizsgálatról. Az ott lá­tot­tak­ról-hal­lot­tak­ról kér­dez­tük dr. Pa­dos Gyu­la c. egye­te­mi do­censt, a Szt. Im­re Kór­ház KMC Lipid Rész­le­gé­nek ve­ze­tő fő­or­vo­sát....

Tovább
<< < 1 2 3 > >>
24 találat 3 oldalon
Név: Jelszó:
Technikai forródrót

+36 30 327 4143

 
A MAT számlaszáma,
amire a 2000 FT / év
tagdíjbefizetéseket várjuk:

OTP Bank
Magyar Atherosclerosis Társaság
11708001-20318505
Válasszon lapszámot!