Keresés
Keresés

Javaslat a hiperlipidémia kezelésére idült vesebetegségben

Az idült vesebetegség gyakorisága világszerte gyorsan emelkedik. Az elmúlt évek vizsgálatai igazolták, hogy a betegség a diabetes mellitushoz hasonló jelentőségű kardiovaszkuláris rizikótényező. Idült vesebetegségben a diszlipidémia igen gyakori, ezért valószínűleg fontos szerepet játszik ezen betegek nagy kardiovaszkuláris mortalitásában. Ma már a lipidcsökkentő kezelés kedvező hatása az enyhe és mérsékelt ...

Tovább

Az APO-E polimorfizmus és az ezetimib hatás közötti összefüggés vizsgálata

Jól is­mert, hogy a ko­lesz­te­rin fel­szí­vó­dá­sá­ban, szál­lí­tá­sá­ban és me­ta­bo­liz­mu­sá­ban sze­re­pet ját­szó apo­li­po­pro­tein-E (Apo-E) e4 alléljának meg­lé­te ma­ga­sabb szé­rum összkoleszterin és csök­kent HDL-koleszterinszinttel jár, ugyan­ak­kor na­gyobb a ko­szo­rú­ér-be­teg­ség ri­zi­kó­ja és mor­ta­li­tá­sa is. Apo-E4 allélt hor­do­zók lipidértékei...

Tovább

A kombinációs ezetimib-simvastatin terápia összehasonlítása atorvastatinnal a lipid hatások és a célérték elérése tekintetében

A metabolikus szindróma és hypercholesterinaemia együttes jelenléte nagy kockázatot jelent és intenzív lipid kezelést igényel. A VYMET studyban 1128 fős beteganyagban, 6 hetes vizsgálatban hasonlították össze az ezetimib-simvastatin (Inegy) különböző dózisainak lipidcsökkentő hatékonyságát 10-20-40 mg atorvastatinnal szemben. A kombinációs terápia az LDL-Ch, a non HDL-Ch, az ApoB-szintek és aterogén indexek ...

Tovább

A statinok antiarrhythmiás hatékonysága a pitvarfibrilláció prevenciójában

Az elmúlt években számos kísérletes és klinikai vizsgálat eredménye utalt arra, hogy a statinok képesek a pitvarfibrilláció kialakulását gátolni számos betegcsoportban. Ez a preventív hatás kimutatható mind az újkeletű pitvarfibrillációk mérséklésében, mind pedig az elektromos kardioverziókat követő rekurrens pitvarfibrillációk csökkentésében, valamint a mellkassebészeti műtéteket követő posztoperatív ...

Tovább

Kettős gátlással elért lipid célértékek igen nagy rizikójú stroke betegekben

121 igen nagy rizikójú, stroke-n már átesett, hiperkoleszterinémiás betegnél prospektív vizsgálatot indítottunk 2008. januárban. Valamennyi beteg már hosszabb ideje statin terápián volt, de az összkoleszterin és LDL-koleszterin értékük elmaradt a célértékektől. A nemek aránya egyenlő volt, átlagéletkoruk 55 év. A vizs­gálat elsődleges végpontja a 3,5 mmol/l összkoleszterin és az 1,8 mmol/l LDL-koleszterin ...

Tovább

Racionális vagy empirikus lipidcsökkentő kezelés?

Az elmúlt másfél évtizedben a lipidanyagcseréről és gyógyszeres kezeléséről sok új ismeretet gyűjtöttünk, sőt ezek az új ismeretek – a randomizált, kontrollált, kettős vak vizsgálatok révén- evidenciákká szilárdultak. Először azt tanultuk meg, hogy a szérum LDL-koleszterin (LDL-C) koncentrációja és az ateroszklerózis progressziója/regressziója között, illetve a klinikai vaszkuláris események között ...

Tovább

Az irányelvek fogságában – Gondolatok a lipidszint csökkentés fontosságáról az új konszenzus konferencia előtt

A 2009. november 6-án megrendezésre kerülő IV. Magyar Kardiovaszkuláris Konszenzus Konferencia leg­fon­tosabb célja az újabb, a prevenciót érintő kutatási eredmények összefoglalása, és a terápiás ajánlásokba va­ló átültetése. A lipidszintek csökkentése területén a statinkezelés elsődlegessége továbbra is meg­kér­dő­je­lez­he­tet­len. A statinokkal történő új vizsgálatok sorából kiemelkedik a ...

Tovább

Terápiás lehetőségek az LDL-koleszterinszint csökkentésen túl. Törekvés a teljes lipidkontrollra

A magas lipidszintek gyógyszeres kezelésében a fibrátok, az epesavkötő gyanták és a nikotinsav korábban jelentek meg, mint a statinok, de a terápia átütő változását ez utóbbiak megjelenése eredményezte. Napjaink lipid­csök­ken­tő gyakorlatában mindenképpen a statinok adása és az LDL-koleszterinszint célértékek elérése az elsődleges. Epidemiológiai megfigyelésék és klinikai vizsgálatok eredményeinek ...

Tovább

Az ezetimib-simvastatin 10/20 mg kombináció felülmúlta a rosuvastatin 10 mg monoterápiát: az IN-CROSS Study

Az IN-CROSS-vizs­gá­lat cél­ja az volt, hogy ki­ér­té­kel­je a ko­ráb­ban nem ki­elé­gí­tő statin monoterápiás ke­ze­lés­ről az ezetimib+simvastatin (10/20 mg), il­let­ve rosuvastatinnal (10 mg) tör­té­nő ke­ze­lés­re va­ló át­té­rés ha­té­kony­sá­gát. 618 nagy kardiovaszkuláris koc­ká­za­tú hiperkoleszterinémiás, cél­ér­té­ket el nem ért, ad­dig elő­ze­te­sen sta­tin ...

Tovább

Az LDL-koleszterin csökkentésének erőssége és korlátai, különös tekintettel a cerebrovaszkuláris prevencióra

A statinok re­la­tív koc­ká­zat­csök­ken­tő ha­tá­sa szem­pont­já­ból ta­lán a ki­in­du­lá­si LDL-értéknél is fon­to­sabb té­nye­zők a kö­vet­ke­zők: nem, kor, HDL-k, il­let­ve trigliceridszint, ko­lesz­te­rin hiperabszorber ál­la­pot, ve­se­funk­ció, ce­reb­rovaszkuláris szem­pont­ból pri­mer vagy sze­kun­der a pre­ven­ció, tár­su­ló antitenzív kom­bi­ná­ció. Van­nak ...

Tovább
<< < 1 2 3 4 > >>
36 találat 4 oldalon
Név: Jelszó:
Technikai forródrót

+36 30 327 4143

 
A MAT számlaszáma,
amire a 2000 FT / év
tagdíjbefizetéseket várjuk:

OTP Bank
Magyar Atherosclerosis Társaság
11708001-20318505
Válasszon lapszámot!