Keresés
Keresés

Hol járunk a lipid-célértékek elérésében – a magyar multi gap

Az el­múlt évek nagy multicentrikus prospektív ta­nul­má­nyai azt iga­zol­ták, hogy a kardiovaszkuláris be­teg­sé­gek sze­­kun­der pre­ven­ci­ó­já­ban az LDL-C csök­ken­tés­nek je­len­tős sze­re­pe van. Szá­mos ta­nul­mány ar­ra is fel­hív­ta a fi­gyel­­met, hogy a ha­té­kony LDL-C csök­ken­tést kö­ve­tő­en je­len­tős reziduális ri­zi­kó ma­rad, amely­hez a ma­gas ...

Tovább

Az LDL-koleszterinszint csökkentésen túl: a HDL-koleszterin és trigliceridszintek alakulása nagy kockázatú betegek körében

Az el­ső­sor­ban az LDL-koleszterinre ha­tó statin és a hoz­zá­ad­ha­tó ezetimib ke­ze­lés­sel a be­te­gek egy­re na­gyobb ará­nya éri el a nem­zet­kö­zi és ha­zai irány­el­vek­ben meg­fo­gal­ma­zott LDL-koleszterin cél­ér­té­ke­ket. Ugyan­ak­kor bi­zo­nyí­tott, hogy az op­ti­má­lis LDL-koleszterinszint el­éré­se után is je­len­tős ma­rad a reziduális ri­zi­kó. En­nek fon­tos ...

Tovább

A célértékek elérése

A szív- és ér­rend­sze­ri be­teg­sé­gek meg­elő­zé­sé­re há­rom Kon­szen­zus Kon­fe­ren­ci­át szer­vez­tek, ahol meg­ál­la­po­dás szü­le­tett a koc­ká­zat-be­so­ro­lás­ban, va­la­mint a nagy ri­zi­kó­fak­to­rok­hoz tar­to­zó cél­ér­té­kek ki­je­lö­lé­sé­ben. Nagy koc­ká­zat ese­tén a Ch-célérték <4,5 mmol/l, a vér­nyo­má­sé <130/80 Hgmm, a haskörfogaté ...

Tovább

A diszlipidémia kombinált kezelésének lehetőségei

Az LDL-koleszterinszint cél­ér­té­kek után a nem­zet­kö­zi és a ha­zai aján­lá­sok­ban egy­aránt sze­re­pel az elő­írt HDL-koleszterin és trigliceridszint el­éré­sé­nek szük­sé­ges­sé­ge. Er­re a fibrátok vagy a hos­­szú ha­tá­sú ni­ko­tin­sav al­kal­ma­sak. Mi­vel ez utób­bi Ma­gyar­or­szá­gon nem hoz­zá­fér­he­tő, az el­ső­nek vá­lasz­tan­dó statinok mel­lé a HDL-...

Tovább

Mi történik a HDL gyógyszeres emelésekor? Számít-e még a jó?

Az idő előtt le­ál­lí­tott ILLUMINATE-vizs­gá­lat­ban az atorvastatinhoz adott torcetrapib 25%-kal emel­te a ma­jor kardiovaszkuláris ese­mé­nyek és 58%-kal a tel­jes ha­lá­lo­zás gyakorságát, an­nak el­le­né­re, hogy a szer 25%-kal to­vább csök­ken­tet­te az LDL-koleszterint, s 72%-kal emel­te a HDL-koleszterint. Az ve­tő­dik fel, hogy a hát­tér­ben a HDL pon­to­san még meg nem ér­tett, ...

Tovább

Stroke-megelőzés a koleszterinszintek agresszív csökkentésével: a SPARCL-vizsgálat

Ko­ráb­bi, nagy randomizált vizs­gá­la­tok alap­ján is­mert, hogy a statinkezelés iszkémiás szív­be­teg­ség­ben csök­ken­ti a stroke elő­for­du­lá­si gya­ko­ri­sá­gát. A SPARCL-vizsgálat fő kér­dé­se az volt, hogy ez a pre­ven­tív ha­tás ki­mu­tat­ha­tó-e stroke, vagy át­me­ne­ti agyi vér­ke­rin­gé­si za­var után olyan be­te­gek­nél, akik­nek nincs is­mert ...

Tovább
<< < 1 2 3 4 > >>
36 találat 4 oldalon
Név: Jelszó:
Technikai forródrót

+36 30 327 4143

 
A MAT számlaszáma,
amire a 2000 FT / év
tagdíjbefizetéseket várjuk:

OTP Bank
Magyar Atherosclerosis Társaság
11708001-20318505
Válasszon lapszámot!